Hene ma tov o ma naeem, shevet ahem gam yahad (psalms 133-1)